PRODUCT BRANDS

产品品牌

*
日本 TOAGOSEI 东亚合成

日本 TOAGOSEI 东亚合成

东亚合成事业包括胶粘剂、基础化学品、丙烯产品、功能产品、树脂加工产品等领域。胶黏剂产品有耐热性无机胶粘剂,及各种机能性胶粘剂制品。

快速寻找合适产品

  • 应用材质